செக்ஸ் மருத்துவம்

விந்து பகலில் லீக் ஆகுதா? தூக்கத்தில் இன்ப கனவால் வெளியேறுகிறதா? Men’s Semen leakage, wet dreams

விந்து பகலில் லீக் ஆகுதா? தூக்கத்தில் இன்ப கனவால் வெளியேறுகிறதா? Men’s Semen leakage, wet dreams

செக்ஸ் மருத்துவம்

ஆண் வயதுக்கு வந்த நேரம், உறுப்பை கையில் பிடித்திருக்கும் பிள்ளை, Masturbation, once in how many days?

ஆண் வயதுக்கு வந்த நேரம், உறுப்பை கையில் பிடித்திருக்கும் பிள்ளை, Masturbation, once in how many days?