செக்ஸ் மருத்துவம்

செக்ஸ் வேண்டாம் என்று சொல்லும் மனைவி – கேள்வி பதில்- பெண்களின் செக்ஸ் ஆசை? உங்கள் மனைவி நிலை என்ன ?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s