செக்ஸ் மருத்துவம்

சிறப்பான உடல் உறவு என்பது என்ன?இயற்க்கை கர்ப்பம் பெற இது எப்படி உதவும்? Partial penetration of penis

சிறப்பான உடல் உறவு என்பது என்ன?இயற்க்கை கர்ப்பம் பெற இது எப்படி உதவும்? Partial penetration of penis

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s