செக்ஸ் மருத்துவம்

ஆண்மை குறைவு – என்றால் என்ன? ஆணின் விந்து விரைவில் வருவது? Premature ejaculation, poor erection.

ஆண்மை குறைவு – என்றால் என்ன? ஆணின் விந்து விரைவில் வருவது? Premature ejaculation, poor erection.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s