செக்ஸ் மருத்துவம்

Low testosterone and sex interest, weak erection, ஆண் ஹார்மோன் குறைந்தால் மனைவி மீது ஆசை குறையுமா?

Low testosterone and sex interest, weak erection, ஆண் ஹார்மோன் குறைந்தால் மனைவி மீது ஆசை குறையுமா?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s