செக்ஸ் மருத்துவம்

கணவர் மனைவியிடம் அன்பாக இல்லை என்றால், மனைவி இன்னொருவரிடம் அன்பைப் பெற நினைப்பது சரியா?

கணவர் மனைவியிடம் அன்பாக இல்லை என்றால், மனைவி இன்னொருவரிடம் அன்பைப் பெற நினைப்பது சரியா?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s