செக்ஸ் மருத்துவம்

துவழை பொடி- கழுத்து கருப்பு நீக்க நல்லது , திருமணத்துக்கு முன் உடலை அழகுபடுத்த, multani mitti, ubtan

துவழை பொடி- கழுத்து கருப்பு நீக்க நல்லது , திருமணத்துக்கு முன் உடலை அழகுபடுத்த, multani mitti, ubtan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s