செக்ஸ் மருத்துவம்

நான் யார்? இந்த உடல், மனம், சக்தி, உணர்வு,தெய்வீகம்- Life coach, Aura lab, hypnotherapy.

இந்த உடல் ,
மனம் ,
சக்தி ,
உணர்வு,
தெய்வீகம் ,
ஆரோக்கியம்,
உணவு,
உடை,
இன்பம்,
தூக்கம் ,
அன்புக்கு- அருகில் மனிதம் ,
Mind,
இருக்கும் நிலை?
இயங்கும் நிலை?,
உணர்வு நிலை?,
கட்டுப் படு ,
கட்டுப் படுத்து ,
அமைதி கொள் ,
தெரிந்து கொள் ,
ஆளுமை ,
விட்டுக் கொடு,
நீ யார் ,
இந்த உலகம்,
இந்த வீடு ,
இந்த வேலை, தொழில் ,
இந்த உடை ,
வாஹணம்,
நினைவுகள்,
பொறுப்பு ,
நான் யார் ,
கடவுள் எங்கே?,
ஏன் கடவுள்?,
நான் கடவுள்,
எல்லாம் அவன் செயல்,
ஏற்றுக் கொள் ,
விட்டுக் கொடு,
நன்றே செய் ,
 
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s