செக்ஸ் மருத்துவம்

எவ்வளவு நேரம் செக்ஸ் தூண்டுதல் செய்தாலும் விறைப்பு இல்லையா? விடிகாலை விறைப்பு கட்டாயம் இருக்கணுமா ?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s