செக்ஸ் மருத்துவம்

விந்து வரும் போது உறுப்பு விறைப்பு குறைவது ஏன் ?

விந்து வராமலே செக்ஸ் முடிந்து விடுகிறது , ஏன்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s