செக்ஸ் மருத்துவம்

மது, புகை -உடல், செக்ஸ் ஆரோக்கியம் கெடுக்குமா? Hans, cigarette, alcohol, marijuana – good to health?

மது, புகை -உடல், செக்ஸ் ஆரோக்கியம் கெடுக்குமா? Hans, cigarette, alcohol, marijuana – good to health?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s