ஆண் செக்ஸ் · ஆண்மை குறைவு · செக்ஸ் தகுதி டெஸ்ட்

விந்தணு ஆரோக்கியம், எப்போ semen டெஸ்ட் எடுக்கலாம்? ஆண் செக்ஸ் ஆரோக்கியம்.

3 thoughts on “விந்தணு ஆரோக்கியம், எப்போ semen டெஸ்ட் எடுக்கலாம்? ஆண் செக்ஸ் ஆரோக்கியம்.

  1. For phone consultation for one person, for one consultation, Pay Rs 500/- in google pay or phone pay- WhatsApp reports and doubts to mobile number-7708485038.

   My account no-OD Hdfc Account Holder: GOMATTHI K R
   Account Number: 50200042355466
   IFSC: HDFC0004186
   Branch: THADAGAM ROAD SOMAYAMPALAYAM BRANCH

   Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s