ஆண் செக்ஸ் · செக்ஸ் தகுதி டெஸ்ட் · செக்ஸ் மருத்துவம் · பெண் இயற்கை கற்பம்

இயற்கை கருத்தரிப்பு, எல்லா டெஸ்ட் நார்மல், ஆனால் கர்ப்பம் இல்லை ஏன்?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s