செக்ஸ் மருத்துவம்

ஆண் உறுப்பு வளர்ச்சி அடையுமா ?

பருவ வயதில் வளரும் ஆணுறுப்பு ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு வளர்ந்த  பின் அப்படியே இருக்கும் .இது சுமார் 6 அங்குலம் நீளம் என்று வைத்துக் கொள்வோம் .இந்த அளவு 2 2 வயதுக்குப் பின் சிறிது குறைந்தால் அதற்க்கு காரணம் விறைப்பு திசு பலவினமாகி உள்ளது என்று அர்த்தம்.அதிக சுய இன்பம்/செக்ஸ் காரணமாக இது நடக்கலாம் .இந்த சுருங்குதலை தக்க மருந்து முலம் குணப் படுத்த முடியும்.

அதில் ஒன்றுதான் இந்த ரோமான்ஸ் ஆணுறுப்பு பூஸ்டர் .

இதை பற்றி கிழே படியுங்க.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s